Пүрэв, 5 сар 30, 2024
5.1 C
Ulaanbaatar

МОНГОЛБАНКНЫ ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Монголбанкны Хяналтын зөвлөл (МБХЗ)-ийн ээлжит хурал боллоо. Хурлаар Монголбанкны Дотоод аудитын газрын 3 улирлын тайлан, түүний үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох олон улсын төсөл, Аудитын чанарын баталгаажуулалт сайжруулалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах дунд хугацааны төлөвлөгөөний явцыг хэлэлцлээ. Мөн Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаар олон улсын байгууллагуудаас өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт, Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн үйл ажиллагаа, Монголбанкны активын бүтэц, түүний төрөл, актив хөрөнгийн талаар болон Монголбанкны Хяналтын зөвлөлөөс гаргасан санал зөвлөмжүүд, тэдгээрийн биелэлт, явцын талаарх мэдээлэл сонсож, харилцан санал солилцов.

Монголбанкны Дотоод аудитын газарт хэрэгжээд дуусаж буй олон улсын төслийн хүрээнд аудитын үйл ажиллагааг олон улсын хандлага, өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэх талаар хэд хэдэн чухал алхмууд хийгдсэнийг МБХЗ анхааралдаа авч тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангахад анхаарч ажиллахаар тохиров. Эрсдэлийг урьдчилан тооцох, үнэлэх, улмаар түүнд суурилж аудит явуулах, мэдээллийн технологийн аудитыг нэвтрүүлэх, зөрчил дутагдалд шинжилгээ хийж, арилгах арга замыг тогтоож байх, Монголбанкнаас аливаа хууль, эрх зүйн ажилд оролцохоос эхлээд нийт ажлын дотоод үйл явцын мөрдөлтийн байдлыг тогтоох тухай ОУВС-ийн шаардлага, тайлан мэдээллийг агуулга талаас нь боловсруулах шинэ загвар, дотоод аудитын шинэчилсэн дүрэм, гадаадын зөвлөхийн санал зөвлөмж зэрэг ажлын сайн эхлэлүүдийг ажил хэрэг болгох зорилт тулгарч байна. Эдгээр ажлын үр дүн эцсийн дүндээ Дотоод аудитын газрын хараат бус, бие даасан байдал, ажлын чанараас хамаарах болно гэдгийг МБХЗ цохон тэмдэглэв.

Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтсийн ажлын мэдээллийг сонсож, олон улсын ээдрээтэй нөхцөл байдалд нийцүүлэн олон улсын төлбөр тооцоог саадгүй, эрх зүй, олон улсын хэм хэмжээнд явуулахад онцгой анхаарч, арилжааны банкуудаас шинэ зах зээл, найдвартай харилцагчдыг олж хамтран ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлж байхыг МБХЗ-ийн гишүүд зөвлөв.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаарх ажлын хувьд энэ ажлын чиглэл, зөвлөмжийг олон улсын хэмжээнд гаргадаг ФАТФ-аас авсан нааштай үнэлгээг ахиулах, Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн алба бие даасан, орон тооны мэргэжлийн байгууллагын хувьд салбар, байгууллага хоорондын уялдааг хангах, ажлын явцыг Үндэсний зөвлөл, түүний бүрэлдэхүүн байгууллагуудад тогтмол мэдээлж, тэдний дэмжлэгийг авах, эрх зүйн болон бодлогын зарим баримт бичгийг эцэслэн батлуулах ажлыг түргэтгэх, олон улсын шинэ нөхцөлд үүсч болох эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох зэрэг ажлууд хийгдэж байгааг анхааралдаа авлаа.

Монголбанкны активын хөрөнгийн зарцуулалт, байршлын талаарх мэдээлэлтэй МБХЗ-ийн гишүүд танилцаад, актив хөрөнгө, зээлийн ашиглалт, үр өгөөжийг дээшлүүлж ажиллах зөвлөмж өглөө. Ялангуяа дотоодын үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт, зарим авлагуудын эргэн төлөлтөд илүүтэй анхаарахыг сануулав.

Мөн Монголбанкны Дотоод аудитын газраас Монголбанкны Хяналтын зөвлөлөөс гаргасан санал зөвлөмжүүд, тэдгээрийн биелэлт, явцын талаарх мэдээллийг нэгтгэн танилцуулсан. Монголбанкны Хяналтын зөвлөл нь 2017-2022 оны хооронд Монголбанкны удирдлага болон холбогдох газар, нэгжүүдийн удирдлагуудад 10 удаагийн тогтоолоор нийт 31 санал, зөвлөмж, 6 удаагийн хурлын тэмдэглэл, мэдээгээр нийт 13 санал, зөвлөмж, 3 удаагийн албан бичгээр нийт 6 санал, зөвлөмжийг нийт 50 заалт бүхий санал, зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. Хэрэгжилтийн түвшин өндөр гарсан хэдий ч хэрэгжилт дутуу зарим зөвлөмжийг МБХЗ дахин авч үзэхээр шийдвэрлэв.

МОНГОЛБАНКНЫ ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛ

Шинэ мэдээ